Zverejňovanie

Zverejňovanie

 

Názov projektu: Rozvoj zručností zamestnancov v oblasti zelenej energetiky

Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán: Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Platobná jednotka: PJ_MPSVRSR – Platobná jednotka MPSVR SR

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu: 312081CJI7

Výzva: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Operačný program: Ľudské zdroje

Trvanie projektu: 11.2022-11.2023

Výška NFP: 158 247,38 Eur

Prijímateľ: Bytservisu-UM s.r.o,

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: Riadiaci orgán OPĽZ

Nadriadený subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk